Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ”

ZP. 1.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 1-2 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ” numer referencyjny: ZP.1.2018.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo  zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę  kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona następująca oferta: ABM ZGORZELEC Sp. z o.o Sp. komandytowa. ul. Hutnicza 126, 59-930 Pieńsk  

Cena oferty: 1 493 598,60 zł, Okres gwarancji jakości: 60 miesięcy.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 885 000,00 zł.

Ceny brutto oferty firmy ABM ZGORZELEC Sp. z o.o Sp. komandytowa przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Robert Adaszewski