Zaproszenie do złożenia oferty- dostawa urządzeń, mebli oraz pozostałego wyposażenia gastronomicznego w ramach zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla zakładów przy ul. Cichej 4” dla Domu Opieki Specjalistycznej Termin składania ofert: 16.12.2019 r.

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2018. 1986, t.j.z dnia 2018.10.16) zwracamy się zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na:

– dostawę urządzeń, mebli oraz pozostałego wyposażenia gastronomicznego w ramach zadania „Zakup pierwszego wyposażenia dla zakładów przy ul. Cichej 4” dla Domu Opieki Specjalistycznej, należącego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 55.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Termin składania ofert: 16.12.2019r. do godziny 12:00.

Zaproszenie do skladania ofert dostawa wyposażenie gastronomiczne SPZOZ Nowogrodziec

Formularz oferta cenowa- wyposażenie gastronomiczne