Ogłoszenie nr 626862-N-2017 z dnia 2017-12-11 r. – Dostawa leków i produktów leczniczych – Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13.12.2017 r.

Pytania i odpowiedzi

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy zamówienia publicznego pn.

Dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16 należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2017 roku pod numerem 626862-N-2017.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017. 1579, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania w dniu 13.12.2017r. Dotyczące treści SIWZ (kolejność pytań- zgodnie z czasem ich otrzymania):

Pytanie 11

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 6, 240 i 290 w przedmiotowym postępowaniu:

Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia – podając nazwy własne pasków testowych, będące zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta – specyfikuje w każdej z pozycji wyłącznie paski testowe konkretnego wytwórcy, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu do wyrobu tych wytwórców, uzyskujących w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty, samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnego producenta, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45⁰C, przechowywanie do 30⁰C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ- pkt 5 ppkt 13.: Nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie zapisami pkt 5 ppkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który określa, że wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 12

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 6, 240 i 290 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów) charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ- pkt 5 ppkt 13.: Nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie zapisami pkt 5 ppkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który określa, że wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 13

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 263 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik HepaDr. z takim samym statusem rejestracyjnym, o identycznym stężeniu substancji czynnych, konfekcjonowany w opakowaniach x 40 tabl. (po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ- pkt 5 ppkt 13.: Nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie zapisami pkt 5 ppkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który określa, że wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania jedynie w przypadku, gdy na rynku nie występuje opakowanie handlowe o wielkości wymaganej w SIWZ. W tym przypadku należy ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabletek, drażetek itd.) była zgodna z zapisami SIWZ, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa- ilość opakowań należy wyceniać zaokrąglając do pełnego opakowania. Inne niż wymagane w SIWZ opakowanie należy traktować jako zamiennik.

Pytanie 14

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 553 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik o nazwie ZinoDr. z identycznym statusem rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem), również będący kremem barierowo-ochronnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ- pkt 5 ppkt 13.: Nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie zapisami pkt 5 ppkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który określa, że wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 15

Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie zbiorczym poz. 553 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kremu barierowo-ochronnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania pozycji zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie 16

Pytanie dotyczy pakiet zbiorczy pozycja 261

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ- pkt 5 ppkt 13.: Nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie zapisami pkt 5 ppkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który określa, że wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 17

Pytanie dotyczy pakiet zbiorczy pozycja 261

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania preparatu jedynie w przypadku, gdy na rynku nie występuje opakowanie handlowe o wielkości wymaganej w SIWZ. W tym przypadku należy ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabletek, drażetek itd.) była zgodna z zapisami SIWZ, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa- ilość opakowań należy wyceniać zaokrąglając do pełnego opakowania. Inne niż wymagane w SIWZ opakowanie należy traktować jako zamiennik.

Pytanie 18

pakiet zbiorczy pozycja 229

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej zgodnie zapisami pkt 5 ppkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który określa, że wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 19

pakiet zbiorczy pozycja 229

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania produktu jedynie w przypadku, gdy na rynku nie występuje opakowanie handlowe o wielkości wymaganej w SIWZ. W tym przypadku należy ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabletek, drażetek itd.) była zgodna z zapisami SIWZ, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa- ilość opakowań należy wyceniać zaokrąglając do pełnego opakowania. Inne niż wymagane w SIWZ opakowanie należy traktować jako zamiennik.

Pytanie 20

pakiet zbiorczy pozycja 229

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 229 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na wydzielenie osobnych pakietów