Ogłoszenie nr 626862-N-2017 z dnia 2017-12-11 r. – Dostawa leków i produktów leczniczych – Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 12.12.2017 r.

Pytania i odpowiedzi

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy zamówienia publicznego pn.

Dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16 należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2017 roku pod numerem 626862-N-2017.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017. 1579, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania w dniu 12.12.2017r. Dotyczące treści SIWZ (kolejność pytań- zgodnie z czasem ich otrzymania):

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów- tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko- strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 5 pod-pkt. 4 Zamawiający dopuści zmianę postaci preparatów przy zastrzeżeniu, iż za lek równoważny należy rozumieć lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę samą drogę podania przy braku różnic w postaci farmaceutycznej (pozycja zaproponowana przez Wykonawcę należy wpisać w polu wskazanym w formularzu ofertowym obok pozycji, której dotyczy zamiennik).

Pytanie 2:

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią(tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 5 pod-pkt. 4 Zamawiający dopuści zmianę postaci preparatów przy zastrzeżeniu, iż za lek równoważny należy rozumieć lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę samą drogę podania przy braku różnic w postaci farmaceutycznej (pozycja zaproponowana przez Wykonawcę należy wpisać w polu wskazanym w formularzu ofertowym obok pozycji, której dotyczy zamiennik).

Pytanie 3:

Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 5 pod-pkt. 4 w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany a nie ma innego leku równoważnego, którym można było by go zastąpić, należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku lub wstrzymaniu produkcji.

Pytanie 4:

Czy w przypadku wstrzymania/ braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/ braku produkcji leku.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 5 pod-pkt. 4 w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jego produkcja jest tymczasowo wstrzymana a nie ma innego leku równoważnego, którym można było by go zastąpić, należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku lub wstrzymaniu produkcji.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania preparatu jedynie w przypadku, gdy na rynku nie występuje opakowanie handlowe o wielkości wymaganej w SIWZ. W tym przypadku należy ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabletek, drażetek itd.) była zgodna z zapisami SIWZ, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa- ilość opakowań należy wyceniać zaokrąglając do pełnego opakowania. Inne niż wymagane w SIWZ opakowanie należy traktować jako zamiennik.

Pytanie 6:

Czy w związku z brakiem dostępności na rynku wymaganego opakowania- butelka, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie 1 pozycja 223- Fresubin oryginal waniliowy 500ml w opakowaniu typu easybag?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości lub rodzaju opakowania preparatu jedynie w przypadku, gdy na rynku nie występuje opakowanie handlowe o wielkości wymaganej w SIWZ. W tym przypadku należy ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabletek, drażetek itd.) była zgodna z zapisami SIWZ, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa- ilość opakowań należy wyceniać zaokrąglając do pełnego opakowania. Inne niż wymagane w SIWZ opakowanie należy traktować jako zamiennik.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 1 pozycja 245 Glucosum inj. 5% 250ml w opakowaniu typu KabiClear- tylko w takich opakowaniach zamawiany asortyment jest konfekcjonowany.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości lub rodzaju opakowania preparatu jedynie w przypadku, gdy na rynku nie występuje opakowanie handlowe o wielkości wymaganej w SIWZ. W tym przypadku należy ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabletek, drażetek itd.) była zgodna z zapisami SIWZ, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa- ilość opakowań należy wyceniać zaokrąglając do pełnego opakowania. Inne niż wymagane w SIWZ opakowanie należy traktować jako zamiennik.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 281, 283, 395 zaoferowania ampułek Natrii chlorati w opakowaniach typu ampułka bezigłowa z końcówką luer lock?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ampułek bezigłowych z końcówką luer lock dla wyżej wymienionych pozycji.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 1 pozycja 397 Natrium chloratum inj. 0.9% 100ml w opakowaniu typu KabiClear – tylko w takich opakowaniach zamawiany asortyment jest konfekcjonowany.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości lub rodzaju opakowania preparatu jedynie w przypadku, gdy na rynku nie występuje opakowanie handlowe o wielkości wymaganej w SIWZ. W tym przypadku należy ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabletek, drażetek itd.) była zgodna z zapisami SIWZ, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa- ilość opakowań należy wyceniać zaokrąglając do pełnego opakowania. Inne niż wymagane w SIWZ opakowanie należy traktować jako zamiennik.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycja 506, 507 aby produkt, był zaoferowany w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego szkła zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej?

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 5 pod-pkt 2-3 SIWZ na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia produktu z aktualnymi wskazaniami producenta, zasad bezpieczeństwa użytkowania zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.