Ogłoszenie nr 626862-N-2017 z dnia 2017-12-11 r. – Dostawa leków i produktów leczniczych – Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 14.12.2017 r.

Pytania i odpowiedzi

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy zamówienia publicznego pn.

Dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Lubańskiej 16 należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.12.2017 roku pod numerem 626862-N-2017.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017. 1579, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania w dniu 14.12.2017r. Dotyczące treści SIWZ (kolejność pytań- zgodnie z czasem ich otrzymania):

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 oliwkę 150ml z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania jedynie w przypadku, gdy na rynku nie występuje opakowanie handlowe o wielkości wymaganej w SIWZ. W tym przypadku należy ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabletek, drażetek itd.) była zgodna z zapisami SIWZ, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa- ilość opakowań należy wyceniać zaokrąglając do pełnego opakowania. Inne niż wymagane w SIWZ opakowanie należy traktować jako zamiennik.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający w pozycji 18 miał na myśli Alantan Plus maść 30g?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis pozycji 18 na:„Alantan Plus maść 30g”.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wykreśli poz.394, ponieważ wskazany preparat nie występuje na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla opis pozycji 394, pozostawiając nie zmienioną numerację pozostałych pozycji.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający w pozycji 396 miał na myśli ampułki? Prosimy o doprecyzowanie wymaganego preparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis pozycji 396 na „Natrium chloratum inj. 10% płyn 10ml [x10 amp.]”

Pytanie 25:

Czy Zamawiający wykreśli poz. 400, ponieważ wskazany preparat nie występuje na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pozycję 400, pozostawiając nie zmienioną numerację pozostałych pozycji.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający w pozycji 418 miał na myśli Noctofer 1mg* 20tabl. Polfa T PS? Tylko w takiej dawce występuje ww lek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu pozycji 418, dokonuje zmiany opisu pozycji 419 na na Noctofer 1mg* 20 tabl. Polfa T PS ”

Pytanie 27:

Czy Zamawiający w pozycji 437 dopuści wycenę Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.doust,1but.NYSTATINUM O W-D 100000 J.M./1 ML (producent zmienił wielkość opakowania)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania jedynie w przypadku, gdy na rynku nie występuje opakowanie handlowe o wielkości wymaganej w SIWZ. W tym przypadku należy ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabletek, drażetek itd.) była zgodna z zapisami SIWZ, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa- ilość opakowań należy wyceniać zaokrąglając do pełnego opakowania. Inne niż wymagane w SIWZ opakowanie należy traktować jako zamiennik.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający wykreśli poz. 519, ponieważ nie istnieje wskazana dawka?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis pozycji 519 na ”Relanium rozt. do wstrz. 5 mg/ml 5 amp x 2 ml”

Pytanie 29:

Prosimy o doprecyzowanie dawki w pozycji 597, czy zamawiający miał na myśli Triplixam 5mg+1,25mg+5mg* 30 tabl.powl.?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis pozycji 597 na ”Triplixam 5mg+1,25mg+5mg* 30 tabl.powl.”

Pytanie 30:

Czy zamawiający wykreśli poz. 618, ponieważ nie istnieje wskazana dawka bądź doprecyzuje co miał na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis pozycji 618 na ”Vitacon inj. 0,001 g/0,5 ml [x10 amp].”

Pytanie 31:

Załącznik nr 2- Formularz cenowy, poz. 438, 439, 440, 441. Prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na wydzielenie osobnych pakietów.