Realizacja Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej współrealizuje projekt Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomagają ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmuje swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Środki finansowe z projektu PO WER ( Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ) to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Ponadto, placówki mogą również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków ok. 20 mln zł.).

SPZOZ w Nowogrodźcu otrzymał wsparcie w łącznej wysokości: 436 709,42 zł, na podstawie dwóch umów :Umowa nr COVID.19.01.07 i Umowa nr COVID.19.01.08. W ramach w/w umów pracownicy naszych zakładów opieki długoterminowej przy ul. Lubańskiej 16 otrzymali dodatkowe wynagrodzenie (pracownicy Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego- 280 076,68 zł oraz Zakładu Opieki Paliatywno- Hospicyjnej- 112 177,80 zł) a zakład zrefinansował część wydatków ponoszonych na środki ochrony osobistej (kwota łączna grantów: 44 454,94 zł).