Realizacja projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej współrealizuje projekt Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.SPZOZ w Nowogrodźcu otrzymał wsparcie w łącznej wysokości: 505 861,08 zł, na podstawie trzech umów o powierzenie grantów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z dnia 18.06.2021, zawartą we Wrocławiu pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia- Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. Umowa nr COVID.19.02.01.44, COVID.19.02.01.49 i COVID.19.02.01.50 w ramach w/w umów pracownicy naszych zakładów opieki długoterminowej przy ul. Lubańskiej 16 otrzymali dodatkowe wynagrodzenie (pracownicy Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego- 287 473,50 zł, Zakładu Opieki Paliatywno- Hospicyjnej- 133 958,64 zł, pracownicy kuchni- 78 872,06zł), a zakład zrefinansował część wydatków ponoszonych na środki ochrony osobistej (kwota łączna grantów: 5 556,88 zł).Okres realizacji projektu: 01.05.2020- 31.08.2021r.