Pytania i odpowiedzi -część druga (od dnia 13 do 18 marca 2020 r.)- Dostawa leków i produktów leczniczych- – Ogłoszenie nr 520902-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Informacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków i produktów leczniczych.

Zgodnie z art. 38 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udzielamy odpowiedzi na następujące pytania oferentów złożonych w terminie od 13.03.2020r. do 17.03.2020r:

Pytanie nr 1 z dnia 13.03.2020r.

Czy Zamawiający w poz. 545-547 miał na myśli wycenę palexia lek o przedłużonym uwalnianiu, tylko takie opakowania są na rynku ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach określonych w pozycji nr 545-547 w przedmiocie zamówienia. Wszelkie różnice muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym z SIWZ pkt 5.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4.Produkt z uwzględnieniem informacji w ppkt 14 w/w pkt SIWZ.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Oferent musi spełnić warunek pkt 3 SIWZ- Oferty częściowe, wariantowe, rónoważne ppkt 1-2.

Pytanie nr 2 z dnia 13.03.2020r.

Czy Zamawiający w poz. 556 miał na myśli wycenę paracetamol 500 mg *50 tbl 8 op?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach produktu w pozycji 556, tj. paracetamol 500 mg *50 tbl. Zgodnie z zapisem nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt14 :”nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.” Zgodnie z w/w punktem nr 5 Zamawiający wymaga spełnienia warunków ppkt 4 w przypadku oferowania produktu równoważnego do pozycji 556 w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 3 z dnia 13.03.2020r.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 283 Gaziki dodezynf,nasącz,70% alkoh , izoprop, 100szt pakowane każdy pojedynczo w ilości 2 op , jedyny dostępny produkt na rynku ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach produktu w pozycji 283 Zgodnie z zapisem nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt14 :”nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.” Zgodnie z w/w punktem nr 5 Zamawiający wymaga spełnienia warunków ppkt 4 w przypadku oferowania produktu równoważnego do pozycji 283 w przedmiotowym postępowaniu. Produkt wymagany przez Zamawiającego winien być pakowany po 3 sztuki gazików w opakowaniu oddzielnie,bądź każdy gazik osobno, zważywszy na specyfikę pracy medycznej w terenie.

Pytanie nr 4 z dnia 13.03.2020r.

Ze względu na koniec produkcji proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz. 697 Theospirex, 20mg/ml;10ml, roztw.d/wst,infuz.,5 amp w ilości 114 op?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 697 przedstawienie produktu Theospirex 20mg/ml;10ml, roztw.d/wst,infuz.,5 amp w ilości 114 op. Zamawiający wymaga produktu o parametrach produktu w pozycji 697 Zgodnie z zapisem nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt14 :”nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.” Zgodnie z w/w punktem nr 5 Zamawiający wymaga spełnienia warunków ppkt 4 w przypadku oferowania produktu równoważnego do pozycji 697 w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 5 z dnia 13.03.2020r.

Ze względy brak na rynku proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz. 698 Theospirex, 20mg/ml;10ml, roztw.d/wst,infuz.,5 amp w ilości 2 op?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 698 przedstawienie produktu Theospirex 20mg/ml;10ml, roztw.d/wst,infuz.,5 amp w ilości 2 op. Zamawiający wymaga produktu o parametrach produktu w pozycji 698 Zgodnie z zapisem nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt14 :”nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.” Zgodnie z w/w punktem nr 5 Zamawiający wymaga spełnienia warunków ppkt 4 w przypadku oferowania produktu równoważnego do pozycji 698 w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 6 z dnia 13.03.2020r.

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający w poz. 703 miał na myśli zaoferowanie leku tialorid mitte 2,5mg+25mg*50 ,tylko takie opakowanie występuje na rynku ?

Odpowiedź:

Zamawiający w poz. 703 miał na myśli produkt Tialorid mitte 2,5mg+25mg*50. Błąd w opisie produktu.

Pytanie nr 7 z dnia 13.03.2020r.

Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy SiWZ dla pakietu 1 – w pozycjach Paski do glukometrów nr 4, 194, 293, 533, 559, 560, które są własnością szpitala?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią z dnia 12.03.2020r. Na stronie spzzoz.eu „Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) scharakteryzowane przez oferenta w ppkt 1-3. Zgodnie z zapisem nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt14 :”nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.” Zgodnie z w/w punktem nr 5 Zamawiający wymaga spełnienia warunków ppkt 4 w przypadku oferowania produktu równoważnego do pozycji: 4, 194, 533, 559 i 560 w przedmiotowym postępowaniu.” Zamawiający dopuszcza przedstawienie równoważnych produktów w pozycji nr 4, 194, 293, 533, 559, 560 (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów).

Pytanie nr 8 z dnia 17.03.2020r.

Czy w związku z zakończoną produkcją Theophyliny 300mg 250ml roz. do inf., Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 1 pozycji 697, 698 ogłoszenia ZPN – SPZOZ/01/2020 teofiliny w formie 200mg/10ml x5 ampułek, w łącznej ilości 173 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ lub w innej ilości wskazanej przez Państwa? W/w forma nie zawiera glukozy, dzięki czemu jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6 minut.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w poz. 697 i 698 przedstawienie produktu teofiliny w formie 200mg/10ml x5 ampułek, w łącznej ilości 173 opakowań. Zamawiający wymaga produktu o parametrach produktu w pozycji 697 Zgodnie z zapisem nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt14 :”nazwy podanych leków w załączniku nr 2 do SIWZ- formularzu ofertowym są często nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.” Zgodnie z w/w punktem nr 5 Zamawiający wymaga spełnienia warunków ppkt 4 w przypadku oferowania produktu równoważnego do pozycji 697 w przedmiotowym postępowaniu.