Ogłoszenie nr 599029-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.- Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi – Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 14.08.2018 r.

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą:

Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ” numer referencyjny: ZP.2.2018.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferent w dniu 19 czerwca 2018 r. złożył Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie: zwracamy się z prośbą o przesunięcie o 10 kolejnych dni daty składania ofert na wykonanie zadania: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 30.08.2018 r. godzina 9:00 (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 500194075-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.) Jednocześnie zmianie ulega termin otwarcia ofert na dzień: 30.08.2018 r. godzina 9:30. 

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Dyrektor SP ZOZ w Nowogrodźcu

Robert Adaszewski