Ogłoszenie nr 572286-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.- Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi – Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 19.06.2018 r.

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą:

Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ” numer referencyjny: ZP.1.2018.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferent w dniu 19 czerwca 2018 r. złożył Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie: Czy Zamawiający posiada opis oraz rysunek z rozmieszczeniem jednostek wewnętrznych klimatyzacji?, jeśli tak czy udostępni na stronie. Brak dokumentacji w/w danych uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada opisu i rysunku z rozmieszczeniem jednostek wewnętrznych klimatyzacji. Wykonawcy podczas wizji lokalnej budynku mogą samodzielnie określić rozmieszczenie jednostek wewnętrznych we wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego brak w/w dokumentacji nie uniemożliwia dokonania wyceny robót.

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Dyrektor SP ZOZ w Nowogrodźcu

Robert Adaszewski