Ogłoszenie nr 500194075-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.-  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 599029-N-2018 dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ”

Ogłoszenie nr 500194075-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.
Nowogrodziec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599029-N-2018
Data: 03/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWOGRODŹCU, Krajowy numer identyfikacyjny 230405204, ul. Asnyka   55, 59-730  Nowogrodziec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757316316, e-mail bochenek@spzzoz.eu, faks 757316316.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-20, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-30, godzina: 09:00,