Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Nowogrodziec, dnia 09 września 2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

1. Nazwa i adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, Nowogrodziec ul. Asnyka 55

2. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

3. Wymagania niezbędne:

3.1. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 t.j.) tj.:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3.2. Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać wymogi:

1. doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek sektora finansów publicznych – minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku samodzielnym,

2. znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o działalności leczniczej oraz pozostałych przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

3. umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz  finansowo – księgowych,

4. nieposzlakowana opinia,

5. umiejętność zarządzania pracą zespołu.

4. Wymagania dodatkowe:

1. zdolność analitycznego myślenia,

2. dokładność, systematyczność, odporność na sytuacje stresowe,

3. umiejętność sporządzania pism urzędowych,

4. doświadczenie zawodowe w dziale księgowości podmiotu leczniczego,

5. wysoka kultura osobista.

5. Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zakładu na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi (odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo – podatkowe), w tym między innymi:

a. nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności,

b. odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

c. kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Kierowanie pracą działu księgowego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podległymi pracownikami.

3. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.

4. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora SPZOZ w Nowogrodźcu dotyczących spraw ekonomiczno-finansowych i księgowych oraz opiniowanie projektów innych komórek organizacyjnych.

5. Weryfikowanie pod względem księgowym projektów umów.

6. Kontrola dokumentów wchodzących i wychodzących (faktury, rachunki, weksle itp.) pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania.

7. Organizacja oraz nadzór nad inwentaryzacją w zakładzie.

6. Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę,

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych, lokalizacja stanowiska pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, Nowogrodziec ul. Asnyka 55.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – był niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (koniecznie z numerem telefonu kontaktowego);

2. klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o stanowisko objęte postępowaniem konkursowym (w załączeniu);

3. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

4. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;

5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata.

Dodatkowy zakres danych udostępnianych przez kandydata dobrowolnie (w formie odrębnych dokumentów lub oświadczeń) winien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a , a także wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).”

9. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Nowogrodźcu” w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Nowogrodźcu, 59-730 Nowogrodziec ul. Asnyka 55 (I piętro, w dni powszednie od godziny 7:30 

do 15:00) lub przesłać listownie na adres: Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 55, 59-730 Nowogrodziec, w terminie do dnia 17 września 2021 r. do godziny 15:00.

10. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 731 63 16 w godzinach pracy Sekretariatu.

Kandydaci, których aplikacje spełnią warunki naboru, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Robert Adaszewski

Dyrektor