Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r

jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

Administratorem danych osobowych jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu (SPZOZ).

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych (ABI/IOD) w SPZOZ jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: januszwyspianski@abi24.eu).

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz udzielania innych usług medycznych, rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia, a także prowadzonej dla Państwa dokumentacji medycznej świadczenia przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 1 lit. h ogólne rozporządzenie o ochronie danych, z uwzględnieniem m.in.:

  1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Ręczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.),

  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 180 z późn. zm.),

  3. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn.zm.).

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie innych aktów prawnych (ustaw) w zakresach z nich wynikających (np. w zakresie udzielenia informacji na żądanie sądu, ubezpieczyciela, Policji, ABW, SKW, SWW, organów pomocy społecznej itd.).

Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy SPZOZ Nowogrodziec,
Narodowy Fundusz Zdrowia, lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej, bądź też inny podmiot prowadzący działalność leczniczą, podmiot lub organ działający na postawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpi o udzielenie informacji w Pani/Pan zakresie, które pozostają w bazach/zbiorach SPZOZ Nowogrodziec.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o ochronie danych osobowych.

Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymagany przepisami prawa, wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwo danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.

Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.