Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego

Informujemy, że wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:” Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89c71628-a190-4cae-9409-7d841ccb3350