Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego

Informujemy, że wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:” Dostawa leków i produktów leczniczych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu”

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/976d58b0-b0a9-48c5-85ea-88f352605b64