Informacja dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ” numer referencyjny: ZP.1.2018.

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą:

Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy ul. Adama Asnyka 53-55 z robotami towarzyszącymi ” numer referencyjny: ZP.1.2018.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferent w dniu 28 czerwca 2018 r. złożył Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1: W projekcie budowlanym projektant określił okna PCV antywłamaniowe klasy RC4, proszę o sprecyzowanie czy klasa RC4 tyczy się całego okna, okuć czy szyby? (dla PCV istnieje tylko klasa szyby P4 odpowiadająca wymaganiom).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zastosować okna PCV w klasie RC2 (norma PN- EN 1627:2011), zawierające pakiet szyb P4A (Norma PN-EN356).

Pytanie 2: W projekcie budowlanym projektant określił drzwi PCV antywłamaniowe klasy C, proszę o sprecyzowanie czy klasa C tyczy się całych drzwi, okuć czy szyby (dla PCV istnieje tylko klasa szyby P4 odpowiadająca wymaganiom)?.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zastosować drzwi PCV w klasie RC2 (Norma PN-EN 1627:2011) zawierające pakiet szyb P4A (Norma PN-EN 356).

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Dyrektor SP ZOZ w Nowogrodźcu

Robert Adaszewski