Dostawa sprzętu medycznego i sprzętu IT dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 lipca 2019

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2018. 1986, t.j.z dnia 2018.10.16) zwracamy się zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na
– dostawę sprzętu medycznego i sprzętu IT dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę.
Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu RPO WD 2014-2020 na lata 2014-2020 działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Priorytet 6 Infrastruktura spójności społecznej w ramach projektu: „Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej – Rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku”

CPV
33112200-0: Aparaty ultrasonograficzne
33121500-9: Elektrokardiogram
33123000-8: Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
30213100-6: Komputery przenośne

Zapytanie wraz z załącznikami:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1287208