Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Nowogrodźcu
współrealizuje projekt dofinansowany z
Funduszy Europejskich – „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej współrealizuje projekt Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

SPZOZ w Nowogrodźcu otrzymał wsparcie w łącznej wysokości: 505 861,08 zł, na podstawie trzech umów o powierzenie grantów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z dnia 18.06.2021, zawartą we Wrocławiu pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia- Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. Umowa nr COVID.19.02.01.44, COVID.19.02.01.49 i COVID.19.02.01.50 w ramach w/w umów pracownicy naszych zakładów opieki długoterminowej przy ul. Lubańskiej 16 otrzymali dodatkowe wynagrodzenie (pracownicy Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego- 287 473,50 zł, Zakładu Opieki Paliatywno- Hspicyjnej- 133 958,64 zł, pracownicy kuchni- 78 872,06zł), a zakład zrefinansował część wydatków ponoszonych na środki ochrony osobistej (kwota łączna grantów: 5 556,88 zł).

Okres realizacji projektu: 01.05.2020- 31.08.2021r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W NOWOGRODŹCU,
ul. Asnyka 55, 59-730 Nowogrodziec
realizuje umowę o organizację stażu
UMOWA nr UmSt/21/32/EFS

11 marca 2021 r.

Realizacja „Badań przesiewowych raka jelita grubego” 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu informuje, że realizuje we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu  program „Badań przesiewowych raka jelita grubego” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W programie mogą wziąć udział:

wszystkie osoby w wieku od 50 do 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

osoby w wieku od 40 do 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego

osoby w wieku od 25 do 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Osoby w wieku powyżej 65 lat nie mogą wziąć udziału w programie badań.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu mogą zgłaszać się do SPZOZ w Nowogrodźcu telefonicznie pod numerem: 518 902 729. Wydawanie testów oraz przyjmowanie zwrotne będzie odbywało się w Gabinecie Zabiegowym Przychodni Gminnej w Nowogrodźcu.

Przypominamy, że każda osoba, która stwierdza u siebie niepokojące objawy, niezależnie od wieku, może bez skierowania udać się do najbliższej Poradni Onkologicznej.
Realizacja Projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej współrealizuje projekt Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomagają ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmuje swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Środki finansowe z projektu PO WER ( Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ) to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Ponadto, placówki mogą również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków ok. 20 mln zł.).

SPZOZ w Nowogrodźcu otrzymał wsparcie w łącznej wysokości: 436 709,42 zł, na podstawie dwóch umów :Umowa nr COVID.19.01.07 i Umowa nr COVID.19.01.08. W ramach w/w umów pracownicy naszych zakładów opieki długoterminowej przy ul. Lubańskiej 16 otrzymali dodatkowe wynagrodzenie (pracownicy Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego- 280 076,68 zł oraz Zakładu Opieki Paliatywno- Hspicyjnej- 112 177,80 zł) a zakład zrefinansował część wydatków ponoszonych na środki ochrony osobistej (kwota łączna grantów: 44 454,94 zł).


PRACA PRZYCHODNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W związku z sytuacją ryzyka zakażeniem wirusem COVID-19 z dniem 16 marca 2020 roku zmianie ulegają zasady udzielania porad w podstawowej opieki zdrowotnej:

– drzwi wszystkich przychodni pozostaną zamknięte, rejestracja odbywać się będzie jedynie drogą telefoniczną, dlatego apelujemy o nieprzychodzenie bez wcześniejszej rozmowy telefonicznej do przychodni, większość porad będzie udzielana przez lekarzy telefonicznie, drogą telefoniczną uzyskacie Państwo kontynuację e-recept oraz zwolnienia lekarskie.

Na wizyty w Przychodniach umawiani będą jedynie pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani przez lekarza podczas teleporady. 

1. Przychodnia Gminna w Nowogrodźcu, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza

numery telefonów:

75 731 61 99

518 902 729

518 902 735

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach

75 736 02 51

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej

75 736 33 85


JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE W PRZYPADKU UZASADNIONEGO PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEMA COVID-19  (objawy ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych: wysoka temperatura >38 st C, duszności, kaszel) NALEŻY BEZZWŁOCZNIE KONTAKTOWAĆ SIĘ Z:

1. POWIATOWĄ STACJĄ  SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNĄ W BOLESŁAWCU POD NUMERAMI TELEFONÓW:

75 732 32 46

75 732 32 47

TELEFONY ALARMOWE CAŁODOBOWE: 600 043 978 oraz 514 413 460

2. ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU

75 738 01 20

3. W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA TELEFON ALARMOWY 

112